Formulari de cerca

AJUDES I SUBVENCIONS

A pesar dels criteris restrictius imposats per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera del Govern Central, l'Ajuntament d'Almussafes ha demostrat el seu compromís i aposta decidida per les famílies de la localitat i per les entitats locals de manera més notable.

En termes concrets, els comptes municipals d'enguany, que ascendixen a la quantitat de 13,6 milions d'euros, destinen un muntant econòmic de 1.529.133 euros a les transferències corrents, un 16,18 % més que en l'exercici pressupostari anterior. Entre les novetats més destacables incorporades en el pressupost anual, destaca la subvenció per a sufragar el transport i els llibres de text dels universitaris, els llibres dels estudiants de batxillerat i mòduls formatius, la creació d'una partida d'ajuda als jóvens per al lloguer de vivendes i l'ampliació de les bonificacions de l'aigua.

LLISTAT COMPLET DE SUBVENCIONS

SUBVENCIONS NOMINATIVES