Formulari de cerca

  • Carrusel Portada

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

ELS GUALS

Els aprofitaments especials de voreres per a entrades de vehicles i reserves de la via pública per estacionament exclusiu se sol·liciten en el registre d'entrada d´Urbanisme, presentant el model d'instància de sol.licitud de gual pertinent.

En cas que el ciutadà vulga donar-se de baixa en el padró dels guals, tan sols haurà d'omplir la instància de sol.licitud de baixa del padró de guals disposada a l'efecte en el registre d'entrada de l'Ajuntament, així com presentar la placa corresponent i l'últim rebut posat al cobrament.

I en cas de baixa, l'import del rebut es prorratejarà per trimestres naturals, tal i com assenyala l'ordenança, deguent instar-ho en l'Ajuntament.

ELS VEHICLES

Davant una baixa definitiva d'un vehicle en la Jefatura Provincial de Trànsit, procedeix el prorrateig de la quota, presentant la instància de sol.licitud de baixa definitiva del vehicle corresponent en l'Ajuntament d'Almussafes.

OCUPACIÓ PÚBLICA

TIPUS D'OCUPACIÓ CAL APORTAR SOL·LICITUD
Ocupació de llocs de fira, casetes de venda, espectacles, atraccions, situats als terrenys d'ús públic local Sol·licitud d'aprofitament.

Autoliquidació i resguard d'ingrés a favor de l'Ajuntament d'Almussafes de la quantitat resultant de l'aplicació de la tarifa.
icono pdf
Ocupació amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa, de terrenys d'ús públic local Sol·licitud d'aprofitament.

Autoliquidació i resguard d'ingrés a favor de l'Ajuntament d'Almussafes de la quantitat resultant de l'aplicació de la tarifa.

Plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i el nombre de taules i cadires que s'estima ocuparan l'esmentada superfície.
icono pdf
Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, escombraires, valles, puntals, andamis, grues i altres instal·lacions anàlogues. Sol·licitud d'aprofitament.

En cas que l'aprofitament es refereixa a la instal·lació de grues en via pública, haurà d'aportar-se plànol detallat de la situació física de la grua, i certificat tècnic d'aquesta.
icono pdf

PIC

L'Ajuntament d'Almussafes és Punt d'Informació Cadastral.

Entra a la pàgina del Cadastre