Formulari de cerca

  • Carrusel Portada

TAULER D'ANUNCIS

20/03/2017 a les 15:45h

SUBVENCIONS PLAN RENHATA


El Plan Renhata regula la concessió de subvencions per a actuacions de millora de les condicions d'habitabilitat de l'interior de les vivendes, anteriors a 1996.

- Beneficiaris: Qualsevol persona física, propietaria, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

- Actuacions subvencionables:
1. Reforma de quartos humits (cuina i bany) per a adequar-los a les condicions d'habitabilitat.
2. Reforma de vivenda per a adaptar-la a persones amb diversitat funcional.

- Requisits vivendes:
1. Que siga anterior a 1996 (excepte en el cas d'adaptació a persones amb diversitat funcional).
2. Ser vivenda habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

- Quantia: 35% del pressupost protegible, fins un màxim de 4.200€.

- Condicions per a la concessió d'ajudes: Les obres s'hauràn d'iniciar després del dia 1 de gener de 2017 i hauran d'haver finalitzar abans del 15 d'octubre de 2017. La sol·licitud de qualificació definitiva s'haurà de presentar abans de l'1 de novembre de 2017.

- Termini: El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda serà de dos mesos, comptadors des del 15 de Març de 2017 i finalitzarà el dia 15 de Maig.

- Sol·licituds

- Forma de presentació: La presentació telemàtica de sol·licituds es realitzarà mitjançant el següent enllaç:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_SOLAYU&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18507